Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

Înscrisurile redactate de părti vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă, consulul aducând modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor.

La semnarea actelor notariale, consulul stabileşte identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor.

I. Persoanelor care deţin un document de călătorie românesc valabil li se face autentificarea înscrisurilor cu:

  • documentul de călătorie românesc valabil;
  • datele persoanei împuternicite:

a) nume şi prenume;

b) cod numeric personal;

c) adresa completă;

d) act de identitate: seria, numărul, organul emitent şi data eliberarii.

Taxa consulară aferentă autentificării unui înscris este de 60 EURO.

Notă.  În urma modificării şi completării Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012, intrată în vigoare la 01.01.2013, începând cu această dată se înfiinţează, între altele, Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi a revocărilor acestora (RNNEPR), în care se înscriu procurile şi actele de revocare a procurilor şi Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNNEOS), în care se înscriu declaraţiile de opţiune succesorală, respectiv de acceptare sau de renunţare la succesiune.

În RNNEPR urmează să fie înscrise procurile date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale, cu alte cuvinte acele procuri care, prin natura obiectului mandatului, urmează a fi folosite de către mandatar în scopul încheierii altor acte notariale, respectiv al îndeplinirii anumitor proceduri notariale în numele mandantului (ex. procurile în baza cărora persoana împuternicită urmează să încheie în numele mandantului, în faţa unui notar public din România, un anumit contract  sau alt act notarial ori urmează să participe la procedura notarială de dezbatere succesorală sau la orice altă procedură notarială care presupune prezentarea procurii în faţa unui notar public, ca dovadă a capacităţii procesuale a mandatarului de a participa la acea procedură).

Sub incidenţa aceluiaşi regim cad şi procurile autentificate de o misiune diplomatică / un oficiu consular, prin care o persoană este împuternicită să solicite, în numele mandantului, îndeplinirea unui act notarial la o altă misiune diplomatică / oficiu consular.

Înregistrarea pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019

16.08.2019

Ambasada României în Republica Finlanda reamintește faptul că până la data de 11 septembrie, ora 23:59:59, cetățenii români aflați în afara României se pot…

ANUNȚ IMPORTANT

30.07.2019

În perspectiva alegerilor prezidențiale care se vor desfășura în Republica Finlanda în perioada 8-10 noiembrie 2019 (primul tur de scrutin), respectiv 22-24…

ANUNȚ IMPORTANT

30.07.2019

Pagina de Facebook a Ambasadei României la Helsinki a fost compromisă în urma unor atacuri cibernetice. Ambasada a întreprins demersuri pe lângă Facebook pentru …